Jobs

List of opennings in the Center

דוקטוראט בנושא: האנומליות של המים בראי המחשב בהנחיית פרופ' נעם אגמון

noamtetrahedron.gif
8 February, 2021

התלמיד/ה ת/יזכה במלגה שנתית מוארכת כל שנה עד ל-3 שנים + שכ"ל
דרישות מוקדמות: מוסמך בכימיה במסלול כימיה פיסיקלית או תיאורטית, או בפיסיקה (בדגש מולקולרי); עמידה בתנאי הקבלה בפקולטה; שליטה במחשבים (תכנות).
רצוי: מאמר בפרסום והמלצות
למתאימ/ה, אנא פנו/י אל: פרופ' נעם אגמון, agmon@fh.huji.ac.il